Get Adobe Flash player

REGULAMIN

WSPÓŁPRACY Z AGENCJĄ AKTORSKĄ OPTA

I. Warunki ogólne

1. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie warunków regulaminu odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 
2. Aktor zainteresowany współpracą z Agencją Aktorską OPTA zobowiązuje się do zaakceptowania regulaminu oraz podpisania pełnomocnictwa (umowa agencyjna).
 
3. Aktor zobowiązuje się do dostarczenia zdjęć zgodnych z poniższymi wytycznymi.

  • 8 aktualnych zdjęć w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive) – w tym jedno zdjęcie portretowe oraz dwa zdjęcia sylwetki
  • płytę i folder ze zdjęciami należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia aktora
  • dopuszczamy zdjęcia amatorskie, ale zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie
  • zdjęcia na jednolitym tle, bez nakryć głowy, bez okularów przeciwsłonecznych, wyraźne, przedstawiające tylko i wyłącznie aktora
  • każde zdjęcie nie mniejsze niż 800KB, nie większe niż 2 MB


4. Aktor zobowiązuje się do rejestracji w bazie danych on-line agencji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy agencyjnej.
Rejestracja w bazie danych on-line jest warunkiem współpracy aktora z Agencją Aktorską OPTA. Profil aktora zostanie aktywowany dopiero po otrzymaniu i akceptacji zdjęć aktora przez agencję. Ponadto osoby do 16 roku życia, aby mieć aktywowany profil, muszą dostarczyć oświadczenie do Państwowej Inspekcji Pracy (dot. punkt 6 niniejszego regulaminu).

5. Aktor zobowiązuje się do rejestracji na stronie internetowej www.opta-a.pl.
Rejestracja umożliwia aktorowi dostęp do informacji agencyjnych.  Aktor sam nadaje sobie login i hasło do strony www agencji. Obowiązuje zakaz udostępniania hasła, loginu i informacji agencyjnych osobom trzecim. W przypadku udostępnienia takich informacji osobom spoza agencji, nastąpi automatyczne rozwiązanie umowy Aktora z Agencją Aktorską OPTA.
Wszystkie przekazywane aktorom dane są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  pod rygorem  odpowiedzialności  cywilnej,   w tym za naruszenie dóbr osobistych. (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci z dnia 16 kwietnia .1993 r., z (Dz.U.2003.153.1503 j.t. późn zmianami). W szczególności art. 11 ust. 4 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy.


6. Aktor, który nie ukończył 16 roku życia, zobowiązany jest dostarczyć agencji oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zarobkowej, o kierunku artystyczno, kulturalno, reklamowym. Dokument jest warunkiem uzyskania zgody przez agencję od Państwowej Inspekcji Pracy na udział małoletniego aktora w pracach o w/w kierunku ( art. 304 punkt 5 oraz art.283 § 2 punkt 9 Kodeksu Pracy).
Wzór oświadczenia zostanie wysłany na adres e-mail podany na karcie castigowej. Profil aktora zostanie aktywowany dopiero po otrzymaniu oświadczenia. Aktor poniżej 16 roku życia, aby móc wziąć udział w jakimkolwiek projekcie (reklama, film, serial, sesje zdjęciowe itd.) musi posiadać aktualne oświadczenie do Państwowej Inspekcji Pracy, które jest ważne przez rok szkolny/przedszkolny. Zgodę muszą wystawić obydwoje opiekunowie, lekarz, psycholog lub pedagog szkolny/przedszkolny (obowiązuje dzieci od 3 roku życia) oraz szkoła/przedszkole (obowiązuje dzieci od 3 roku życia). Aktor zobowiązany jest do uaktualniania oświadczeń. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie WWW agencji po zalogowaniu.

7. W okresie współpracy z Agencją Aktorską OPTA obowiązuje WYŁĄCZNOŚĆ.*
W przypadku współpracy z inną agencją nastąpi automatyczne rozwiązanie umowy aktora z Agencją Aktorską OPTA. Agencja nie podejmie współpracy z aktorem nieletnim, którego rodzeństwo należy do innej agencji aktorskiej.
*W przypadku aktora z wykształceniem aktorskim oraz studentów szkół aktorskich lub filmowych, aktor posiada status aktora współpracującego. Agencja zastrzega sobie prawo decyzji.

8. Umowa agencyjna (pełnomocnictwo) z Agencją Aktorską OPTA zawierana jest na czas nieokreślony.
Rozwiązanie umowy agencyjnej może nastąpić w dowolnym okresie jej trwania, nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Projekty rozpoczęte w trakcie współpracy aktora z agencją, dalej będą prowadzane przez agencję OPTA (np. kontynuacja roli w filmie lub przedłużanie praw do projektu reklamowego). Rezygnację należy złożyć drogą mailową.

9. Agencja Aktorska OPTA nie pobiera żadnych opłat.
Brak opłat wpisowych. W przypadku zakwalifikowania aktora do projektu, prowizja pobierana jest tylko od producenta.

10. Aktorzy po ukończeniu 18 roku życia zobowiązani są do podpisania nowego pełnomocnictwa (umowy agencyjnej).

11. Należy informować agencję o:
zmianach wizerunku np. wyraźna zmiana fryzury (w tym kolor), założenie aparatu na zęby itp.
zmianach numeru telefonu lub adresu mailowego
zawieszeniu współpracy na czas określony np. z powodu wyjazdu, długiej choroby itp.

12. Aktor powinien uaktualniać zdjęcia.

  • co 3 m-ce dzieci 0 – 4 lat
  • co 6 m-cy dzieci 5 – 14 lat
  • co 12 m-cy osoby powyżej 14 lat      

Brak aktualnych zdjęć jest ograniczeniem propozycji dla aktora. Do projektów poprzedzonych wyborem na podstawie zdjęć (foto-casting), wysyłamy tylko aktualne zdjęcia aktora.

13. Agencja Aktorska OPTA zobowiązuje się do wysłania PITu rocznego na e-mail aktora, podany w bazie danych online agencji, do końca lutego roku następującego po okresie rozliczeniowym PIT.
Aktor zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności danych zawartych w PIT w terminie dwóch tygodni, od momentu otrzymania PITu. Koszty wszelkich korekt, wynikających z niewłaściwych danych podanych przez aktora w bazie danych online agencji, ponosi aktor.
 
14. Wszelkie kwoty i inne informacje zawarte w umowach i aneksach są poufne. Ujawnianie tych informacji osobom trzecim podlega karze, której wysokość jest zawarta w każdej umowie.
 
15. Aktor zobowiązuje się do zapoznania z informacjami zawartymi na stronie internetowej agencji po zalogowaniu.

 
II. Castingi                                                                                                                                              

1. Informacje o castingach wysyłane są SMS-em                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Chęć udziału w castingu należy potwierdzić imiennie SMS-em wraz z nazwą projektu. Potwierdzenie należy wysłać na numer telefonu podany w treści SMS-a.
                               
3. Informacje o zmianie godziny lub odwołaniu castingu otrzymają tylko aktorzy, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo w castingu.
 
4. Dojazd na castingi  - bez zwrotów kosztów podróży.
 
5. PODCZAS CASTINGU NALEŻY PODAĆ NAZWĘ AGENCJI: „OPTA”
 
6. Szczegóły castingu (briff) są dostępne na stronie agencji po zalogowaniu (zakładka castingi). Zakaz rozpowszechniania informacji o projektach i szczegółach castingów osobom trzecim.
Wszystkie przekazywane aktorom dane są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  pod rygorem  odpowiedzialności  cywilnej,   w tym za naruszenie dóbr osobistych. (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci z dnia 16 kwietnia .1993 r., z (Dz.U.2003.153.1503 j.t. późn. zmianami). W szczególności art. 11 ust. 4 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy.
 
7. Każda wiadomość (mailowa i SMSowa) wysłana do agencji powinna zawierać: nazwę projektu, imię, nazwisko i rok urodzenia aktora. Przykłady wiadomości SMS są dostępne na stronie agencji po zalogowaniu. SMS-y niezgodne z wytycznymi, mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez agencję.

 
III. Statystowanie

1. Informacje o statystowaniu wysyłane są SMS-em.
 
2. Chęć udziału w statystowaniu należy potwierdzić imiennie SMS-em wraz z nazwą projektu. Potwierdzenie należy wysłać na numer telefonu podany w treści SMS-a.
 
3. O udziale w danym statystowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, w zależności od ilości miejsc. Dalsze informacje są wysyłane tylko do osób zakwalifikowanych.
 
4. Po zakwalifikowaniu do danego projektu, każdą informację otrzymaną od agencji należy potwierdzić imiennie SMS-em z nazwą projektu. Potwierdzenie należy wysłać na numer telefonu podany w treści SMS-a.
 
5. Każda wiadomość wysłana do agencji powinna zawierać: nazwę projektu, imię, nazwisko i rok urodzenia aktora. Przykłady wiadomości SMS są dostępne na stronie agencji po zalogowaniu. SMS-y niezgodne z wytycznymi, mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez agencję.
 
6. Aktor-Statysta, który potwierdził statystowanie i nie stawi się na planie w wyznaczonym terminie, będzie miał potrąconą równowartość stawki aktorskiej z prowizją agencji z innych wypłat.

 
IV. Realizacja projektów

1.  Po zakwalifikowaniu aktora do danego projektu, pracownik agencji omówi telefonicznie wszystkie szczegóły współpracy.
 
2. W przypadku kontaktu osób trzecich z aktorem (np. producent, castingowiec), konieczne jest niezwłoczne poinformowanie agencji.

3. Każdy aktor i opiekun niepełnoletniego aktora zobowiązany jest  przed realizacją projektu, do zapoznania się z przepisami BHP.     Przepisy znajdują się na stronie www.opta-a.pl w zakładce:Dla aktorów (zakładka widoczna wyłącznie po zalogowaniu) -> Ważne informacje.  

4. Po każdym dniu realizowanego projektu aktor jest zobowiązany do potwierdzenia godzin swojej pracy. Do godzin pracy nie wliczany jest czas transportu.

Przy projektach reklamowych, sesjach zdjęciowych oraz epizodach w filmach i serialach godziny pracy należy potwierdzić do 3 dni od dnia zakończenia projektu poprzez SMS lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Natomiast aktor, który otrzymał stałą rolę w filmie lub serialu zobowiązany jest co miesiąc przesyłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zawierający dni oraz godziny swojej pracy, do 3-dnia miesiąca następującego po miesiącu nagrań.
Brak potwierdzenia godzin pracy w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem płatności za nadgodziny.
 
5. Płatność za projekt dokonywany jest na numer konta aktora podany w bazie danych online agencji. Umowa o dzieło z rozliczeniem za dany projekt jest wysyłana na e-mail aktora. Aktor zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności danych.
 
6. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas nagrań należy kontaktować się bezpośrednio z agencją. Wszelkie niejasności wyjaśniane są bezzwłocznie.