Get Adobe Flash player

REGULAMIN

WSPÓŁPRACY Z AGENCJĄ AKTORSKĄ OPTA

I. Warunki ogólne

1. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie warunków regulaminu odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

2. Aktor zainteresowany współpracą z Agencją Aktorską OPTA zobowiązuje się do zaakceptowania regulaminu oraz podpisania pełnomocnictwa (umowa agencyjna).

3. Aktor zobowiązuje się do dostarczenia zdjęć zgodnych z poniższymi wytycznymi.

 • 8 aktualnych zdjęć w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive) – w tym jedno zdjęcie portretowe oraz dwa zdjęcia sylwetki
 • płytę i folder ze zdjęciami należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia aktora
 • dopuszczamy zdjęcia amatorskie, ale zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie
 • zdjęcia na jednolitym tle, bez nakryć głowy, bez okularów przeciwsłonecznych, wyraźne, przedstawiające tylko i wyłącznie aktora
 • każde zdjęcie nie mniejsze niż 500KB, nie większe niż 2 MB

4. Aktor, po dostarczeniu zdjęć, a osoby do 16 roku życie również dokumentów do PIP ( punkt 6 regulaminu), zobowiązuje się do rejestracji w bazie danych on-line agencji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania maila rejestracyjnego.

Rejestracja w bazie danych on-line jest warunkiem współpracy aktora z Agencją Aktorską OPTA. Profil aktora zostanie aktywowany dopiero po otrzymaniu i akceptacji zdjęć aktora przez agencję.

5. Aktor zobowiązuje się do rejestracji na stronie internetowej www.opta-a.pl.

Rejestracja umożliwia aktorowi dostęp do informacji agencyjnych. Aktor sam nadaje sobie login i hasło do strony www agencji. Obowiązuje zakaz udostępniania hasła, loginu i informacji agencyjnych osobom trzecim. W przypadku udostępnienia takich informacji osobom spoza agencji, nastąpi automatyczne rozwiązanie umowy Aktora z Agencją Aktorską OPTA.

Wszystkie przekazywane aktorom dane są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, w tym za naruszenie dóbr osobistych. (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci z dnia 16 kwietnia .1993 r., z (Dz.U.2003.153.1503 j.t. późn zmianami). W szczególności art. 11 ust. 4 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy.

6. Aktor, który nie ukończył 16 roku życia, zobowiązany jest dostarczyć agencji właściwe dokumenty* o braku przeciwwskazań do pracy zarobkowej, o kierunku artystyczno – kulturalno - reklamowym. Dokument jest warunkiem uzyskania zgody przez agencję od Państwowej Inspekcji Pracy ( PIP) na udział małoletniego aktora w pracach o w/w kierunku ( art. 304 punkt 5 oraz art.283 § 2 punkt 9 Kodeksu Pracy).

*Dokumenty do PIP ( komplet informacji po podpisaniu umowy):
1.Druk Oświadczenia dot. zgody Rodziców.

2.OPINIA szkoły

3.OPINIA poradni psychologiczno-pedagogicznej

4.ORZECZENIE lekarza

Aktor zobowiązany jest do uaktualniania dokumentów.

7. W okresie współpracy z Agencją Aktorską OPTA obowiązuje WYŁĄCZNOŚĆ.*

W przypadku współpracy z inną agencją nastąpi automatyczne rozwiązanie umowy aktora z Agencją Aktorską OPTA. Agencja nie podejmie współpracy z aktorem nieletnim, którego rodzeństwo należy do innej agencji aktorskiej.

*W przypadku aktora z wykształceniem aktorskim oraz studentów szkół aktorskich lub filmowych, aktor posiada status aktora współpracującego. Agencja zastrzega sobie prawo decyzji.

8. Umowa agencyjna (pełnomocnictwo) z Agencją Aktorską OPTA zawierana jest na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy agencyjnej może nastąpić w dowolnym okresie jej trwania, nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Projekty rozpoczęte w trakcie współpracy aktora z agencją, dalej będą prowadzane przez agencję OPTA (np. kontynuacja roli w filmie lub przedłużanie praw do projektu reklamowego). Rezygnację należy złożyć drogą mailową.

9. Agencja Aktorska OPTA nie pobiera żadnych opłat.

Brak opłat wpisowych. W przypadku zakwalifikowania aktora do projektu, prowizja pobierana jest tylko od producenta.

10. Aktorzy po ukończeniu 18 roku życia zobowiązani są do podpisania nowego pełnomocnictwa (umowy agencyjnej). 

11. Należy informować agencję o:

 • zmianach wizerunku np. wyraźna zmiana fryzury (w tym kolor), założenie aparatu na zęby itp.
 • zmianach numeru telefonu lub adresu mailowego
 • zawieszeniu współpracy na czas określony np. z powodu wyjazdu, długiej choroby itp.

12. Aktor powinien uaktualniać zdjęcia.

 • co 3 m-ce dzieci 0 – 4 lat
 • co 6 m-cy dzieci 5 – 14 lat
 • co 12 m-cy osoby powyżej 14 lat

Brak aktualnych zdjęć jest ograniczeniem propozycji dla aktora. Do projektów poprzedzonych wyborem na podstawie zdjęć (foto-casting), wysyłamy tylko aktualne zdjęcia aktora.

13. Agencja Aktorska OPTA zobowiązuje się do wysłania PITu rocznego na e-mail aktora, podany w bazie danych online agencji, do końca lutego roku następującego po okresie rozliczeniowym PIT.

Aktor zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności danych zawartych w PIT w terminie dwóch tygodni, od momentu otrzymania PITu. Koszty wszelkich korekt, wynikających z niewłaściwych danych podanych przez aktora w bazie danych online agencji, ponosi aktor.

14. Wszelkie kwoty i inne informacje zawarte w umowach i aneksach są poufne. Ujawnianie tych informacji osobom trzecim podlega karze, której wysokość jest zawarta w każdej umowie.

15. Aktor zobowiązuje się do zapoznania z informacjami zawartymi na stronie internetowej agencji po zalogowaniu.

 

II. Castingi

1. Informacje o castingach wysyłane są SMS-em

2. Chęć udziału w castingu należy potwierdzić imiennie SMS-em wraz z nazwą projektu. Potwierdzenie należy wysłać na numer telefonu podany w treści SMS-a. 

3. Informacje o zmianie godziny lub odwołaniu castingu otrzymają tylko aktorzy, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo w castingu.

4. Dojazd na castingi - bez zwrotów kosztów podróży.

5. PODCZAS CASTINGU NALEŻY PODAĆ NAZWĘ AGENCJI: „OPTA”

6. Szczegóły castingu (briff) są dostępne na stronie agencji po zalogowaniu (zakładka castingi). Zakaz rozpowszechniania informacji o projektach i szczegółach castingów osobom trzecim.

Wszystkie przekazywane aktorom dane są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, w tym za naruszenie dóbr osobistych. (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci z dnia 16 kwietnia .1993 r., z (Dz.U.2003.153.1503 j.t. późn. zmianami). W szczególności art. 11 ust. 4 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy.

7. Każda wiadomość (mailowa i SMSowa) wysłana do agencji powinna zawierać: nazwę projektu, imię, nazwisko i rok urodzenia aktora. Przykłady wiadomości SMS są dostępne na stronie agencji po zalogowaniu. SMS-y niezgodne z wytycznymi, mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez agencję.

 

III Realizacja projektów

1. Po zakwalifikowaniu aktora do danego projektu, pracownik agencji omówi telefonicznie wszystkie szczegóły współpracy.

2. W przypadku kontaktu osób trzecich z aktorem (np. producent, castingowiec), konieczne jest niezwłoczne poinformowanie agencji.

3. Każdy aktor i opiekun niepełnoletniego aktora zobowiązany jest przed realizacją projektu, do zapoznania się z przepisami BHP. Przepisy znajdują się na stronie www.opta-a.pl w zakładce:

Dla aktorów (zakładka widoczna wyłącznie po zalogowaniu) -> Ważne informacje.

4. Po każdym dniu realizowanego projektu aktor jest zobowiązany do potwierdzenia godzin swojej pracy. Do godzin pracy nie wliczany jest czas transportu.

Przy projektach reklamowych, sesjach zdjęciowych oraz epizodach w filmach i serialach godziny pracy należy potwierdzić do 3 dni od dnia zakończenia projektu poprzez SMS lub e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Natomiast aktor, który otrzymał stałą rolę w filmie lub serialu zobowiązany jest co miesiąc przesyłać e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zawierający dni oraz godziny swojej pracy, do 3-dnia miesiąca następującego po miesiącu nagrań.

Brak potwierdzenia godzin pracy w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem płatności za nadgodziny.

5. Płatność za projekt dokonywany jest na numer konta aktora podany w bazie danych online agencji. Umowa o dzieło z rozliczeniem za dany projekt jest wysyłana na e-mail aktora. Aktor zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności danych.

6. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas nagrań należy kontaktować się bezpośrednio z agencją. Wszelkie niejasności wyjaśniane są bezzwłocznie.